PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Aktualności

Konkurs Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej „Otwórzmy drzwi naszych serc na Rok Święty Miłosierdzia (8.12.1015 – 20.11.2016)”

 Konkurs Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej

„Otwórzmy drzwi naszych serc na Rok Święty Miłosierdzia

(8. 12. 2015 – 20. 11. 2016)”


Konkurs organizowany jest przez Akcję Katolicką Diecezji Płockiej. Honorowy patronat nad konkursem objął J. E. Biskup Płocki Piotr Libera.
 
1.  Cele konkursu 
• Ewangelizacja,
• Pielęgnowanie duchowości świętej s. Faustyny,
• Ukazywanie właściwego miejsca Miłosierdzia Bożego w życiu człowieka,
• Przygotowanie do obchodów Roku Świętego Miłosierdzia.
 
2.  Adresaci konkursu
Konkurs na temat: „Otwórzmy drzwi naszych serc na Rok Święty Miłosierdzia”
• adresowany do uczniów szkól podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjlanych i osób dorosłych. 
 
3.  Zasady i przedmiot konkursu
 
Dla uczniów szkół podstawowych:
Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej lub pracy literackiej 
 
Dla pozostałych kategorii wiekowych:
Zadanie konkursowe polega na napisaniu pracy literackiej 
• Forma i rozmiar pracy dowolne
 
4. Kryteria merytoryczne i formalne,
które będzie stosowała komisja konkursowa przy  ocenie prac to:
• oryginalność ujęcia tematu
• zgodność z tematem 
• staranność wykonania, bogactwo wykorzystanych źródeł lub form   
• właściwy dobór literatury 
• własne refleksje, wrażliwość duchowa  
Komisja konkursowa może przyznać dodatkowe punkty za pomysł i ciekawe  ujęcie tematu.
 
5.  Ustalenia organizacyjne
• Pracę należy podpisać i zamieścić informację o autorze (adres, wiek, szkoła) oraz o opiekunie - nauczycielu (nie dotyczy osób dorosłych). 
• Zabezpieczoną przed uszkodzeniem pracę należy przesłać pocztą lub przewieźć do biura Akcji Katolickiej: 09 – 402 Płock, ul. Tumska 3.
• Termin dostarczenia prac upływa 31 października 2015 roku. 
• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas sympozjum naukowego 21 listopada 2015 r.
 
6.  Nagrody: 
• Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe
 
7.  Ustalenia  końcowe
• Interpretacji regulaminu w kwestiach spornych oraz ewentualnych zmian w  jego postanowieniach dokonuje komisja konkursowa. 
• Wyniki ustalone przez komisję konkursową są ostateczne

Zarząd Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej
© 2008 Diecezja Płocka